Извънредно общо събрание на Българска Хип Хоп Асоциация

Общото събрание на БХХА се събира за втори път от нейното създаване тази неделя 27.04.2014г. от 16:00 ч. в клуб Маскара. На това извънредно събрание ще се обсъдят и гласуват спешните въпроси, засягащи легалните процедури, изисквани от българските закони, за да може БХХА да стартира своята дейност.

Мария Баева – Председател на БХХА заяви:
”Заповядайте всички и членове и приятели, и най-вече скептично настроени или неразбиращи що е то БХХА! Заповядайте всички! Ще има приятна разяснителна презентация що е то БХХА, присъствието не ви обвързва с нищо, а който пък иска да се обвърже, му е нужна само лична карта, ще се видим, ще поговорим и с радост след това събрание вече ще имаме право и да заработим най-сетне по проекти, подробности на место, ще се радвам да видя повече хора. Мир!”

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на „БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ”

Скъпи приятели,

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ”, със седалище гр. София, ж.к. Красна Поляна, бул. Вардар 24, вх. Б, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква извънредно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 27.04.2014г.(неделя), от 16:00 часа в клуб намиращ се на адрес гр. София, ул. Георги С. Раковски 113, при следния дневен ред:

1. Презентация за структурата на Сдружението, както и разясняване на правата и задълженията на членовете според Устава.
2. Преобразуване на Сдружението от частна в обществена полза
3. Обсъждане и приемане на промени в устава
4. Определяне размера на встъпителна и годишна членска вноска
5. Избор и приемане на нов Надзорен съвет
6. Отчет на Управителния съвет за постъпили проекти от членове на сдружението
7. Разни.

Каним и всички, които биха желали да станат членове лично или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), да носят личните си карти.
При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото
събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа.
Очакваме ви!

Мария Баева
Председател на Управителния Съвет на
БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ
София, 23.03 2014г.

За въпроси, пишете ни на: bhha@abv.bg